ZARZĄDZENIE nr 111 / ORG/ 2005
Wójta Gminy Milówka
z dnia 11 kwietnia 2005r.

w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych w Gminie Milówka.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( j.t. Dz. U. nr 23, poz.295 z 2000r. z póź. zm. ), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142, poz.1591 z 2001r. z póź. zm) oraz uchwały nr III/18/94 Rady Gminy Milówka z dnia 12 września 1994r. z póź. zm. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego dla wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej, Wójt Gminy Milówka zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Gminie Milówka w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Regulamin Cmentarzy komunalnych Gminy Milówka

Cmentarze komunalne na terenie Gminy Milówka stanowią mienie gminne.

 1. Administratorem cmentarzy komunalnych w Kamesznicy i Lalikach jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce z siedzibą : Milówka ul. Jana Kazimierza 123 , tel. 0 – 33 8615 323.

Obowiązki Administratora:

 1. Prowadzenie księgi wieczystej osób pochowanych na cmentarzach w układzie rocznikowym.
 2. Prowadzenie księgi grobów.
 3. Prowadzenie alfabetycznego spisu osób pochowanych na cmentarzach w układzie rocznikowym.
 4. Wyznaczanie miejsca na groby i miejsca rezerwacji na przyszłe pochówki.
 5. Utrzymanie ładu i porządku na głównych alejkach cmentarza oraz w pomieszczeniach i obiektach pogrzebowych.
  Wydawanie zezwoleń na postawienie nagrobka.
 6. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania wszystkich urządzeń znajdujących się na cmentarzach.
 7. Pobieranie opłat za korzystanie z cmentarza i usługi cmentarne, wysokość których określa uchwała Rady Gminy Milówka.
 8. Administrator cmentarza upoważniony jest do kontrolowania pojazdów wwożących i wywożących ładunki na terenie cmentarza.
 9. Umieszczania na grobie informacji o likwidacji grobu na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
 10. Administrator nie odpowiada za zniszczenie nagrobków oraz wszelkich przedmiotów pozostawionych na terenie cmentarza.

Obowiązki korzystających z cmentarzy komunalnych:

 1. Dokonywanie opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych ( potwierdzone odpowiednim dokumentem wystawionym przez Administratora cmentarza ).
 2. Wznawianie, po upływie 30 lat, opłat za wykupienie miejsca. Nie wznowienie opłaty spowoduje zlikwidowanie grobu.
 3. Uzgadnianie z Administratorem cmentarza wszelkich ceremonii pogrzebowych co najmniej na dzień przed planowanym pogrzebem do godz. 11:00.
 4. Utrzymanie ładu i porządku na i wokół grobu lub miejsc zarezerwowanych.
 5. Wszelkie prace na terenie cmentarza wykonywane przez zakłady pogrzebowe, kamieniarskie a także przez właścicieli lub opiekunów grobów wymagają uzgodnienia z Administratorem cmentarza.
 6. Firmy obsługujące uroczystości pogrzebowe zobowiązane są do:
  • dbałości o urządzenia cmentarne z których korzystają,
  • nieniszczenia grobów i nagrobków już istniejących,
  • nieniszczenia zieleni,
 7. Składowanie nieczystości odbywać się może wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
 8. Umieszczanie ławek oraz obsadzanie grobów krzewami dopuszczalne jest wyłącznie w granicach wykupionego miejsca pochówku po uzyskaniu zgody Administratora.
 9. Umieszczanie reklam, ogłoszeń itp. a także prowadzenie jakiejkolwiek działalności handlowej na terenie cmentarza dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i po uzyskaniu zgody Administratora cmentarza.
 10. Po uzyskaniu zezwolenia Administratora, na cmentarz dopuszczalny jest wjazd pojazdów:
  • firm pogrzebowych,
  • firm kamieniarskich,
  • osób niepełnosprawnych ruchowo,

Nie wymaga zgody wjazd pojazdów uprzywilejowanych na mocy odrębnych przepisów.

Na terenie cmentarza zakazuje się:

 1. Zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 2. Zrywania kwiatów i niszczenia zieleni,
 3. Niszczenia urządzeń cmentarnych i nagrobków,
 4. Wprowadzania zwierząt,
 5. Przebywania w stanie nietrzeźwym i spożywania alkoholu,
 6. Przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez opieki dorosłych.
 7. Wykonywania zapraw cementowych bezpośrednio na alejkach, chodnikach, trawnikach.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.