Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce
czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 7 00 do 15 00

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce
utworzony został na podstawie uchwały Rady Gminy Milówka nr III/ 18/94 z dnia 12 września 1994r. Zakład prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. nr 9, poz. 43 z 1997r. z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003r. z póź. zm.) a także uchwały Rady Gminy o jego utworzeniu.

W dniu 27 listopada 2012r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/173/2012 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce został zlikwidowany jako samorządowy zakład budżetowy i w jego miejsce utworzony jako jednostka budżetowa.

GZGK w Milówce działa jako samodzielna jednostka budżetowa Gminy Milówka nie posiadająca osobowości prawnej. Realizujemy politykę i zadania Gminy w zakresie gospodarki komunalnej. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej.

Przedmiotem działalności GZGK w Milówce jest w szczególności:

1. Prowadzenie całości spraw związanych z:

 • Gospodarowaniem gminną siecią wodociągową,
 • Gospodarowaniem PSZOK,
 • Organizacją i prowadzeniem inkasa należności za dostarczenie wody, opłaty śmieciowe,
 • Windykacją należności zaległych.
 • Wykonywaniem usług sprzętem asenizacyjnym,
 • Organizacją i wykonywaniem wywozu nieczystości ciekłych
 • Odbiór i wywóz odpadów komunalnych.

Wysokość opłat za odbiór i wywóz odpadów (Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) , a także za dostarczanie wody ustalana jest przez Radę Gminy.

Nadzór nad działalnością Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej sprawuje organ Gminy.

Pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce
Od dnia 27.10.2020r. GZGK w Milówce kieruje Kierownikmgr inż. Rafał Kąkol, powołany na to stanowisko na podstawie pełnomocnictwa ogólnego wydanego przez Wójta Gminy Milówka nr ROK.0052.26.2020 z dnia 27 października 2020r. Kierownik działa i reprezentuje GZGK w Milówce jednoosobowo na podstawie i w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem GZGK w Milówce, w tym w szczególności za:

 1. prawidłową organizację pracy GZGK w Milówce,
 2. dyscyplinę pracy,
 3. dyscyplinę finansową,
 4. wykonanie rocznego planu finansowego,
 5. zabezpieczenie mienia powierzonego GZGK w Milówce,
 6. stan bhp, przestrzeganie przepisów w tym zakresie,
 7. zabezpieczenie przeciwpożarowe,
 8. kontrolę i nadzór nad wykonywaniem swych obowiązków przez pracowników GZGK w Milówce.

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Milówce zatrudnionych jest 28 pracowników. Są to:

 1. mgr Magdalena Bilewska – Główna Księgowa,
 2. mgr Barbara Szczotka – St. inspektor ds. gospodarki komunalnej,
 3. mgr inż. Tomasz Matuszek – St. inspektor ds. gospodarki komunalnej,
 4. mgr Marta Rus – St. Inspektor ds. gospodarki komunalnej
 5. mgr inż. Natalia Kłusak – Inspektor ds. gospodarki komunalnej
 6. Marek Kochutek – Inkasent.

oraz

Pracownicy na stanowiskach pomocniczych i obsługi – 21 osób

KLAUZULA RODO

W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., tzw. RODO, oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dn. 24 maja 2018r. poz. 1000, przedstawiamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Milówce, przy ul. Jana Kazimierza 123 ; tel.: +48 33 861 53 23.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu możliwy jest kontakt z: Arkadiusz Gaweł tel: 511 664 756 , drogą elektroniczną na adres: arkadiuszgawel@wp.pl , a także pocztą tradycyjną na adres GZGK w Milówce z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, odbiór odpadów, usług cmentarnych, budowlanych z zakresu wod-kan oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy.

4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .

5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.