HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2024 ROKU

PDF

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W 2023 ROKU

PDF

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milówka

  1. Postanowienia ogólne. Rozdział 1
  2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. Rozdział 2
  3. Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Rozdział 3
  4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Rozdział 4
  5. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Rozdział 5
  6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Rozdział 6
  7. Wymagania dotyczące utrzymywania drobiu oraz zwierząt gospodarskich w tym futerkowych na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. Rozdział 7
  8. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. Rozdział 8

Regulamin przeczytać można Tutaj