W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., tzw. RODO, oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dn. 24 maja 2018r. poz. 1000, przedstawiamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Milówce, przy ul. Jana Kazimierza 123 ; tel.: +48 33 861 53 23.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu możliwy jest kontakt z: Arkadiusz Gaweł tel: 511 664 756 , drogą elektroniczną na adres: arkadiuszgawel@wp.pl , a także pocztą tradycyjną na adres GZGK w Milówce z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, odbiór odpadów, usług cmentarnych, budowlanych z zakresu wod-kan oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy.

4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .

5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.