Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Stosownie do § 5 Zarządzenia Wójta Gminy Milówka z dnia 9.12.2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki oraganizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza o zamiarze zamówienia usługi obejmującej wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania obiektów sieci wodociągowej dla PW Szare

System ma umożliwić przekazywanie bieżących informacji o pracy urządzeń we wskazanym PW, w tym o pracy urządzeń, ewentualnych awariach i stanie zasialania, a w szczególności ma przekazywać co najmniej następujące sygnały:

  • ciśnienie ssania i tłoczenia,
  • dane liczbowe o przepływie,
  • awaria pomp,
  • suchobieg,
  • zanik zasilania,
  • poziom minim.,
  • włamanie.

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na wykonanie przedmiotowej usługi i negocjacji, które będą podstawą wyboru wykonawcy usługi. Oferta powinna zawieraż co najmniej: 1)zakres oferowanych robót i dostaw częci, 2)termin ich wykonania, 3)cenę brutto, termin płatności i 4)proponowany okres gearancji.

Złożenie ofert: w Biurze Zakładu, w terminie do dnia 17.04.2009r. O terminie negocjacji zainteresowani oferenci zostaną poinformowani odrębnym pismem, do którego zostanie dołączony projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zastrzega, że warunkiem rozpoczęcia negocjacji i dokonania wyboru wykonawcy, jest złożone co najmniej dwie oferty, Zamawiający unieważni postępowanie.