Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-budowlanych w Biurze Zakładu w Milówce, ul. Jana Kazimierza 123.

Zamówienie zostanie złożone w trybie wyboru oferty w ramach konkursu ofert, na podstawie § 3 ust. 5 Zarządzenia nr 0151096/2008 Wójta Gminy Milóka z dnia 9.12.2008r. w sprawie Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (z póź. zm.).

Zamówienie obejmuje wykonanie z materiałów Wykonawcy robót remontowo-budowlanych w zakresie: wymiana drzwi wejściowych alu, położenie płytek na pow. ca 40 m2, wyburzenie ścianki działowej i urządzenie 2 okien tzw. Inkasenckich, malowanie pomieszczeń oraz inne drobne roboty. Na w/w roboty nie obowiązuje uzyskanie pozwolenia ani obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego jak również nie ma dokumentacji technicznej. Z zakresem i rozmiarem robót należy zapoznać się w Biurze Zakładu.

Szczegóowe informacje dotyczące zamówienia >tutaj<