Wyślij stan licznika!

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2019 ROK.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2018 ROK.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2017 ROK.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2016 ROK.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2015 ROK.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2014 ROK.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2013 ROK.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2012 ROK.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2011 ROK.

NOWE ZASADY ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2010.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2010 cz.2.

Cennik usług wywozu i utylizacji odpadów w GZGK Milówka na 2008 rok..

Zamieszczony poniżej regulamin można pobrać w formacie doc. W celu pobrania regulaminu, prosimy kliknąc w interesujący Państwa format pliku.

 1. Postanowienia ogólne. rozdział 1
 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości na terenie nieruchomości położonych w Gminie Milówka. rozdział 2
 3. Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunki ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie. rozdział 3
 4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. rozdział 4
 5. Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami. rozdział 5
 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. rozdział 6
 7. Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. rozdział 7
 8. Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy ich przeprowadzania. rozdział 8
 9. Postanowienia końcowe. rozdział 9

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milówka.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne.

§ 1

 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Milówka
 2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. Dz. U. Nr 236, poz. 2008/ oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U.Nr 62, poz. 628 z późn. zmianami/, zwanej dalej „Ustawą”.
 3. Obowiązkowe zadania własne Gminy Milówka, zwanej dalej „Gminą”, w zakresie utrzymywania porządku i czystości na terenie Gminy Milówka, wykonuje jej jednostka organizacyjna – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce.

§ 2

Definicje użytych w Regulaminie wyrażeń oraz zakres podmiotowy stosowania Regulaminu, zawierają ustawy wskazane w § 1 ust. 2.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości na terenie nieruchomości położonych w Gminie Milówka.

A – Zakres selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

§ 3

 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oddzielnego zbierania odpadów komunalnych obojętnych, odpadów medycznych, weterynaryjnych i ulegających biodegradacji a także odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i pozostających z remontu oraz przekazywania tych odpadów do wywozu, odzysku i unieszkodliwiania.
 2. Wprowadza się system segregacji odpadów komunalnych obejmującej niżej wymienione frakcje odpadów: papier, szkło, plastik, metale.
 3. Jeżeli Rada Gminy z tytułu segregacji określi niższe stawki za odbiór tych odpadów, właściciel nieruchomości, który nie zbiera odpadów w sposób selektywny, ponosi opłaty za ich odbiór wg stawek podstawowych.
 4. Wprowadza się obowiązek kompostowania przez właścicieli nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji, we własnym zakresie, w rejonie zabudowy jednorodzinnej.

B – Uprzątanie błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń z nieruchomości lub ich części służących do użytku publicznego.

§ 4

 1. Podmioty i osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości prywatnych i publicznych określa Ustawa w art. 5.
 2. Obowiązek utrzymanie porządku i czystości w miejscach i na terenach innych niż określone w art. 5 Ustawy, należy do Gminy.

§ 5

 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, dotyczy położonego wzdłuż nieruchomości urządzonego chodnika a w przypadku jego braku – pasa drogi publicznej służącego dla ruchu pieszego bezpośrednio przylegającego do granicy nieruchomości i obejmuje:
  1. uprzątnięcie ciągu o szerokości co najmniej 0,8 mb wzdłuż całej nieruchomości,
  2. posypanie uprzątniętej części szorstkim, obojętnym chemicznie materiałem sypkim (np. piaskiem, żwirem, itp.),
  3. rozpuszczenie dozwolonym środkiem chemicznym (np. solą) zlodowaceń i posypanie ich materiałem określonym w pkt b),
  4. w przypadku gdy do pasa podlegającego obowiązkowi uprzątania przylega budynek – usunięcie zwisających nad nim sopli lodu.
 2. Właściciel nieruchomości może zlecić wykonanie obowiązku wynikającego z ust. 1 odpłatnie zakładowi utrzymującemu czystość z którym ma podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych
 3. Uprzątnięcie błota, śniegu lodu i innych zanieczyszczeń przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej następuje na pobocze tej drogi publicznej. Nie dotyczy to odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości.

C – Mycie i naprawy samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

§ 6

Dopuszcza się mycie i naprawy samochodów poza myjniami i warsztatami naprawczymi prowadzonymi przez podmioty gospodarcze, tylko w granicach własnych nieruchomości i pod następującymi warunkami:

 1. mycie samochodów może odbywać się jedynie na terenie utwardzonym a powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji gminnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi,
 2. naprawy i regulacje samochodów mogą odbywać się, jeżeli powstające przy tym odpady będą gromadzone zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym Regulaminie.

Rozdział 3

Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunki ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie.

§ 7

 1. Odpady komunalne nie segregowane mogą być zbierane jedynie w zamykanych i szczelnych pojemnikach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych, powszechnie stosowanych, przystosowanych do mechanicznego wyładunku, o pojemności minimum 0,11 m3 do 1,1 m3.
 2. Właściciel każdej zabudowanej nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w co najmniej jeden pojemnik na odpady nie segregowane, o pojemności 0,11m3.
 3. Do zbierania segregowanych odpadów komunalnych tj. papieru, szkła, plastiku i metali stosuje się:
  1. worki na segregację które winny posiadać odpowiedni napis, zgodnie z przeznaczeniem oraz winny być utrzymane w następującej kolorystyce:
   • kolor niebieski – papier
   • kolor żółty – plastik
   • kolor biały i zielony – szkło
   • kolor czerwony – metale;
 4. dopuszcza się stosowanie na terenie gminy – kontenerów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odpowiednio opisanych.
 • Przeterminowane leki od ludności zbierane są w specjalistycznych pojemnikach w wytypowanych aptekach na terenie Gminy Milówka. Informację o punktach zbiórki leków ogłasza Wójt Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
  Odpady ulegające biodegradacji winny być kompostowane we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
 • Odpady komunalne wielkogabarytowe winny być zbierane w dostosowanych do tego kontenerach o pojemności minimum 7 m3, rozmieszczonych w Sołectwach, w wyznaczonych punktach lub w wydzielonym miejscu. Informacje o punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych ogłasza Wójt Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy
 • Odpady budowlane winny być zbierane w dostosowanych do tego kontenerach o pojemności minimum 1,1 m3.
 • Kosze na śmieci, ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być niewielkich rozmiarów, częściowo osłonięte, trwale przymocowane do podłoża oraz nie powinny utrudniać ruchu pieszego i zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
 • Urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych winny być utrzymane, przez osoby i podmioty zobowiązane do ich zapewnienia, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, co oznacza, że musza one spełniać następujące warunki:
  • brak dziur i ubytków powłok oraz kompletność konstrukcyjnie przewidzianych zamknięć, klap, pokryw itp.,
  • zapewnienie możliwości stosowania zmechanizowanego sposobu ich opróżniania, tj. kompletność uchwytów, zaczepów.
 • Właściciele nieruchomości są zobowiązani do okresowego mycia i dezynfekcji urządzeń do zbierania odpadów komunalnych.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.

§ 8

 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemników na odpady, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.
 2. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych drobnych:
  1. domy jednorodzinne na terenie gminy – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu lub zgodnie z harmonogramem wywozu,
  2. domki letniskowe – zgodnie z uzgodnieniem z firmą prowadzącą wywóz odpadów
 3. Segregowane odpady komunalne winny być usuwane:
  1. w przypadku worków foliowych – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem,
  2. w przypadku pojemników i kontenerów – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
 4. Odpady komunalne wielkogabarytowe winny być usuwane niezwłocznie po ich zgromadzeniu, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.
 5. Odpady komunalne budowlane winny być zbierane w dostosowanych do tego kontenerach o pojemności minimum 1,1 m3 i usuwane z terenu nieruchomości niezwłocznie w terminach uzgodnionych z firma wywozową.
 6. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także, że nie nastąpi zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych.Pozbywanie się odpadów komunalnych stałych następuje przez ich odwóz, za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę, na składowisko zlokalizowane w Żywcu, zarządzane przez Spółkę z o. o. „BESKID”, której udziałowcami są Gminy powiatu Żywieckiego, w tym Gmina Milówka.
 7. Pozbywanie się odpadów komunalnych ciekłych następuje:
  1. w przypadku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – poprzez zrzut ścieków przyłączem kanalizacyjnym do kolektora głównego kanalizacji gminnej,
  2. w przypadku braku sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy podłączenie do niej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione:
   • poprzez wywóz z przydomowych zbiorników bezodpływowych odwóz, za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę, do zlewni w Oczyszczalni Ścieków w Węgierskiej Górce lub Żywcu,
   • poprzez utylizację w przydomowych oczyszczalniach ścieków, spełniających wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach.

Rozdział 5

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

§ 9

 1. W zakresie odpadów niebezpiecznych, wszyscy mieszkańcy Gminy Milówka zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:
  • odpady niebezpieczne, inne niż zawierające azbest (np. akumulatory, baterie, świetlówki, przepracowane oleje), zobowiązani są oddawać, na swój koszt, do punktu odbioru na terenie Gminy, zorganizowanego i wskazanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej,
  • odbiór odpadów niebezpiecznych zawierających azbest następuje, na koszt dostarczyciela, w trybie indywidualnego ustalenia z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Milówce, terminu, wielkości środka transportowego i kosztu odbioru.
   Właściciel nieruchomości otrzymuje wykaz podstawowych rodzajów odpadów niebezpiecznych, z oznaczeniami kodowymi, przy podpisywaniu z gminną jednostka organizacyjną lub innym uprawnionym podmiotem, umowy o świadczenie usług odbioru odpadów.

§ 10

 1. Ustala się następujące minimalne wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych drobnych wytwarzanych przez mieszkańców:
  1. domy jednorodzinne i wielorodzinne – 0,60 m3/ mieszkańca /rok = 0,05 m3/ mieszkańca /miesiąc.
 2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych drobnych wytwarzanych w obiektach struktury społeczno – gospodarczej:
  1. sklepy – na każde 10 m2 powierzchni całkowitej – 0,2 m3/miesiąc,
  2. lokale gastronomiczne – na jedno miejsce konsumpcyjne – 0,08 m3/miesiąc,
  3. pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i usługowych – na każdego zatrudnionego – 0,04 m3/miesiąc,
  4. szkoły, przedszkola – na jedną osobę (dziecko, uczeń, personel) – 0,012 m3/miesiąc,
  5. przychodnie lekarskie na jednego pacjenta – 0,012 m3/miesiąc,
  6. hotele – na jedno miejsce noclegowe – 0,08 m3/miesiąc.
 3. Wskaźniki określone w ust. 1 i 2 będą weryfikowane raz w roku
 4. Podstawą obliczenia ilości zbieranych odpadów komunalnych z obiektów wymienionych w ust. 1 i 2 są ustalone wskaźniki. Ilość odpadów określa odpowiednio iloczyn wskaźnika i liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (powierzchnia lokalu lub liczba zatrudnionych osób).
 5. Faktyczną ilość odpadów uzgodni użytkownik wraz z przewoźnikiem przy podpisywaniu umowy – rzeczywista ilość zebranych odpadów komunalnych nie może być mniejsza niż wynikająca z minimalnych wskaźników nagromadzenia odpadów określonych w ust. 1 i 2.
  Normatywne ilości nieczystości ciekłych wylicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
 6. Do rozliczenia właścicieli budynków mieszkalnych i mających szamba stosuje się normy wynikające z rozporządzenia jednak nie mniej niż 70 % przeciętnych norm zużycia wody.
 7. Zasady określone w pkt. 7 stosuje się do właścicieli podłączonych do kanalizacji rozliczających się na podstawie wodomierza w przypadku stwierdzenia znacząco niskich zużyć wody (poniżej 50% zużycia wynikającego z rozporządzenia) nie odpowiadających ilości osób przebywających w budynku o ile właściciel nie jest w stanie udokumentować nie przebywania tych osób w budynku lub gdy dokonywano przeróbek podłączenia wodomierza bez uzgodnienia z Zakładem Komunalnym.
 8. Wskaźniki określone w niniejszym rozdziale są podstawą do stwierdzenia o wykonywaniu przez właściciela nieruchomości obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 11

 1. Właściciele nieruchomości winni dążyć do utrzymywania w należytym stanie terenów zielonych wchodzących w skład ich nieruchomości przez:
  1. koszenie trawników,
  2. usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy,
  3. przycinanie drzew i krzewów,
  4. usuwanie innych nieczystości.
 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym ogrodzenia i wejścia na teren nieruchomości poprzez bieżącą naprawę ogrodzeń i wejść, ich modernizację i odnawianie. Są również zobowiązani do uzupełniania i utrzymywania w należytym stanie techniczno-estetycznym tabliczek z numerami budynków oraz samego budynku.

§ 12

 1. Pojemniki na odpady komunalne, kompostowniki, zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalni ścieków winny być usytuowane na terenie nieruchomości zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych.
 2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków winny być utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, a osady z procesu oczyszczania ścieków winny być systematycznie usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 13

Zakazuje się:

 1. spalania odpadów komunalnych (z wyjątkiem odpadów określonych w przepisach odrębnych),
 2. zbierania w pojemnikach i koszach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także odpadów z działalności gospodarczej,
 3. wypalania traw,
 4. zgarniania błota lub innych zanieczyszczeń do rowów odwadniających.

§ 14

 1. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług wynikających z obowiązku gminnej jednostki organizacyjnej lub podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia, obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje Gmina na podstawie wydanej przez Wójta decyzji administracyjnej, w trybie wykonania zastępczego (obciążając kosztami wywozu i składowania właściciela nieruchomości).
 2. Za wykonaną usługę w zakresie usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w przypadku wykonania zastępczego przez Gminę – właściciel obciążony zostanie należnością określoną dowodem księgowym (fakturą VAT).
 3. Za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości określony w ust. 1 ustala się opłatę w wysokości uwzględniającej rzeczywiste koszty wywozu, powiększoną o 10 %.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§ 15

 1. Obowiązkiem właścicieli zwierząt domowych jest:
  1. wyprowadzanie psów na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu,
  2. przewożenie środkami komunikacji publicznej psów wyłącznie w kagańcu i na smyczy, a pozostałych zwierząt w zamkniętych i przewiewnych koszykach lub odpowiednich pojemnikach,
  3. utrzymywanie miejsca bytowania zwierząt w czystości i porządku,
  4. dbałość o to, aby zwierzęta domowe nie zakłócały w sposób ciągły i uciążliwy spokoju mieszkańców.
   usuwanie zwłok posiadanych zwierząt domowych. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom wykonującym usługi odbioru lub unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi.
  5. dokonywanie obowiązkowych szczepień
  6. wpisanie do rejestru prowadzonego przez sołtysa wsi danych dotyczących psa ( w szczególności :imię i nazwisko właściciela adres właściciela data szczepienia)
  7. zwolnienie z wpisu do rejestru dotyczy właścicieli którzy wszczepili psu chip i są wpisani do rejestru ogólnokrajowego
   Właściciele psów ras uznanych za agresywne wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt zobowiązani są uzyskać zezwolenie Wójta Gminy Milówka na utrzymywanie psa takiej rasy.
 2. Zabrania się wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych do sklepów, lokali gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, w tym zakładów weterynaryjnych). Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.
 3. Zabrania się wprowadzania psów i kotów na tereny gier i zabaw dziecięcych – w tym do piaskownic
 4. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt domowych w warunkach niezgodnych i sprzecznych z ustawą o ochronie zwierząt.
 5. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych ich hodowli i utrzymywania w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania ochrony sanitarnej.
 6. Posiadacze psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez swoje zwierzęta na trawnikach, skwerkach i chodnikach. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

§ 16

Niedozwolone jest pozostawianie zwierząt bez dozoru i opieki przed wejściem do obiektów handlowych, usługowych, gastronomicznych, urzędów, instytucji użyteczności publicznej i innych miejsc objętych zakazem ich wprowadzania.

Rozdział 7

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 17

 1. Na terenach wyłączonych produkcji rolnej zakazuje się produkcji towarowej zwierząt gospodarskich.M/li>
 2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się prowadzenie małych przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich ( na własny użytek ). Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich działek , w szczególności w zakresie hałasu i przykrych zapachów.
 3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, ochronę terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, ochronę osób zamieszkujących na nieruchomości oraz nieruchomościach sąsiednich.

Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy ich przeprowadzania.

§ 18

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Rada Gminy w Milówce określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi termin jej przeprowadzenia.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe.

§ 19

Za niewykonywanie określonych w Regulaminie obowiązków w zakresie utrzymywania porządku i czystości, właściciel nieruchomości lub inny podmiot zobowiązany, ponosi odpowiedzialność karną, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 20

Do spraw dotyczących utrzymywania porządku i czystości i związanych z tym obowiązków nie unormowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Ustaw powołanych w § 1 ust. 2.