Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie – wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków

Ogłosznie o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.)

Prawo zamówień publicznych na wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków. Kod CPV: 90000000-7

Treść przetargu do pobrania w formacie pdf. Wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków