Wyślij stan licznika!

Ogłoszenie

Przetarg – usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr .223 poz.1655 z późn. zm.) Prawo zamówien publicznych na Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Milówka. Kod CPV: 90520000-8.

Szczególowe informacje dotyczące przetargu: dokument 1dokument 2.