Wyślij stan licznika!

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce
czynny jest codziennie
od poniedziałku do piątku od godz. 7 00  do  15 00 .

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce

utworzony został na podstawie uchwały Rady Gminy Milówka nr III/ 18/94 z dnia 12 września 1994r. Zakład prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. nr 9, poz. 43 z 1997r. z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 15, poz. 148 z 2003r. z póź. zm.) a także uchwały Rady Gminy o jego utworzeniu. Zakład działa jako samodzielna jednostka organizacyjna Gminy Milówka nie posiadająca osobowości prawnej. Zakład realizuje politykę i zadania Gminy w zakresie gospodarki komunalnej. Gospodarka finansowa zakładu prowadzona jest w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności zakładu jest w szczególności:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z funkcjonowaniem gminnej oczyszczalni ścieków, a w tym zakresie:
  • Gospodarowanie obiektem oczyszczalni,
  • Gospodarowanie urządzeniami technicznymi oczyszczalni,
  • Gospodarowanie siecią kanalizacyjną stanowiącą własność Gminy Milówka,
  • Nadzór i kontrola nad siecią kanalizacyjną stanowiącą własność korzystających z odbioru ścieków,
  • Organizacja i prowadzenie inkasa należności za odbiór ścieków, windykacja należności zaległych.
 2. Wykonywanie usług sprzętem asenizacyjnym,
 3. Organizacja i wykonywanie wywozu nieczystości, śmieci i odpadów stałych. Wysokość opłat za odbiór i wywóz śmieci i odpadów stałych a także za odbiór ścieków ustalana jest corocznie przez Radę Gminy.

Nadzór nad działalnością Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej sprawują organy Gminy Milówka.

Pracownicy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce

Od dnia 15 luty 1996r. Zakładem kieruje Kierownik – mgr Krzysztof Białożyt, powołany na to stanowisko uchwałą Zarządu Gminy Milówka  nr 5/ 96 z dnia 9 lutego 1996r. Kierownik Zakładu działa i reprezentuje zakład jednoosobowo na podstawie i w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa. Kierownik odpowiedzialny jest za całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Zakładu, w tym w szczególności za:

 1. prawidłową organizację pracy Zakładu,
 2. dyscyplinę pracy,
 3. dyscyplinę finansową,
 4. wykonanie rocznego planu finansowego,
 5. zabezpieczenie mienia powierzonego Zakładowi,
 6. stan bhp, przestrzeganie przepisów w tym zakresie,
 7. zabezpieczenie przeciwpożarowe,
 8. kontrolę i nadzór nad wykonywaniem swych obowiązków przez pracowników Zakładu.

W Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Milówce zatrudnionych jest 15 pracowników. Są to:

 1. z-ca kier. mgr inż. Tomasz Matuszek – inspektor ds. gospodarki komunalnej,
 2. mgr Mirosława Bednarz – Główna Księgowa Zakładu,
 3. mgr Barbara Szczotka – st. inspektor ds. gospodarki komunalnej,
 4. Barbara Marszałek – inkasent.

Pracownicy Gospodarczy

 1. 1. Kierowcy ciągników – 2 osoby,
 2. 2. Kierowcy śmieciarek – 2 osoby,
 3. 3. Pracownicy obsługi śmieciarek – 5 osób,
 4. 4. Grabarz – 1 osoba,
 5. 5. Sprzątaczka – 1 osoba.

Ponadto w GZGK w Milówce zatrudnionych jest obecnie 4 pracowników interwencyjnych na okres 6 miesięcy.